Stel cookie voorkeur in

Interne begeleiding (IB)

De Intern Begeleiders (IB’ers)                      
De Intern Begeleiders zijn verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en hebben coördinerende en begeleidende taken. Zij helpen de
leerkrachten en ouders met hulpvragen over kinderen. Ook voeren zij gesprekken met ouders en leerkracht over het kind en de eventueel betrokken externe instanties. Het belang van de (zorg)leerlingen staat hierbij centraal en er zal gezocht worden naar een passende oplossing voor de hulpvraag.

De werkzaamheden van onze Intern Begeleiders liggen op meerdere vlakken:


Met leerkrachten
Hierbij kunt u denken aan het ondersteunen, coachen en adviseren van de leerkrachten.
Er worden driemaal per jaar leerling- en/of groepsbesprekingen gevoerd met de leerkrachten.
Hierbij worden de leerlingen besproken die wellicht (extra) ondersteuning behoeven op pedagogisch, sociaal-emotioneel en/of didactisch vlak. Ook de resultaten van de Cito-toetsen worden geanalyseerd door de IB’ers en hierbij besproken met de leerkracht. Er wordt vervolgens gekeken of een aangepaste aanpak voor een individuele leerling of groep wenselijk is.


Met ouders
In eerste instantie zullen de leerkrachten oudergesprekken voeren; zij kennen de leerling het beste. Soms is het echter wenselijk dat de expertise van de Intern Begeleider geraadpleegd wordt en dan kan er een vervolggesprek met de IB’er plaatsvinden. Indien er een begeleidingstraject wordt opgestart en er ook externe instanties bij betrokken worden, zal de IB’er aanschuiven bij gesprekken.


Met externe instanties
De Intern Begeleiders zijn bekend met de sociale kaart van de regio en vragen regelmatig externe instanties om advies en informatie. Dit kan door kort contact maar ook door gebruik te maken van de expertise van externen tijdens interne overleggen. Tijdens zo’n overleg worden casussen besproken met meerdere experts uit verschillende werkvelden. Ook ouders worden hierbij betrokken. De IB’ers organiseren deze overleggen, zitten deze voor en nemen hieraan deel.
Link naar ons samenwerkingsverband: https://www.aandenijssel.nl/#home.aspx

De Intern Begeleiders van Obs de Tweemaster zijn Stephanie van der Spek-Engelen en Jolan Andriessen.

Stephanie draagt zorg voor de bovenbouw, groepen 6 t/m 8 en Jolan is de IB’er van de onder- en middenbouw, groepen 1 t/m 5.

 

 

 

 

 

 

 

U kunt de Intern Begeleiders bereiken op dinsdag en woensdag via het telefoonnummer 010-4500012 of via e-mail:
ib-tweemaster@blickoponderwijs.nl